ART MEDIA

The Red Hat by Daria Blizhenskaya


 


See also: All paintings by Daria Blizhenskaya